کشف خودروهای سرقتی و دارای حکم توقیف

کاریاب با بهره‌گیری از روش‌های نوین مبتنی بر فناوری با تحلیل اطلاعات و رهگیری هوشمند خودرو با کمک ضابطین قضایی و نهادهای مسئول اقدام به رهگیری و کشف خودروهای سرقتی و توقیفی می نماید.

1
اطلاعات هویتی
2
اطلاعات خودرو
3
اطلاعات تکمیلی
4
تایید نهایی